Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Tisztségviselő választás

2017.04.19

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tulajdonostársakat, hogy – mint ahogy az Önök előtt is ismert - a Lakásszövetkezet Igazgatóságának és Felügyelő Biztosának megbízatása 2017. május 25-ig tart. A Lakásszövetkezet működésének további jogszerű biztosításához tisztségviselő választást kell tartani, melyet az éves rendes Közgyűlés alkalmával tervezünk lebonyolítani.

A tisztségviselő választás szabályai a hatályos Alapszabály és Lakásszövetkezeti törvény szerint a következőek:

 • Az igazgatóság elnöke a jelölés előkészítésére 3-5 tagú jelölőbizottságot választ a közgyűlés napját megelőzően legalább harminc nappal. A jelölőbizottság a lakásszövetkezet tagsága körében egyeztetést folytat, véleményeket szerez be a személyre vonatkozó javaslatokra.
 • A közgyűlésen először a jelölőbizottság terjeszti elő javaslatát, majd a jelen lévő lakásszövetkezeti tagok tehetik meg javaslataikat. A közgyűlés nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel dönt a jelölőlistára (szavazólapra) történő felkerülésről.
 • A jelölőlistára (szavazólapra) felkerült jelöltek közül a közgyűlés titkos szavazással választja meg a tisztségviselőket.
 • Tisztségviselőnek az a jelölt lesz az első fordulóban megválasztva, aki a jelen lévő tagok több mint felének a szavazatát megkapja.
 • Ha az első fordulóban az alapszabályban előírt létszámú tisztségviselő nem kerül megválasztásra, második szavazást kell tartani, amelyen az első fordulóban meg nem választott jelöltek indulhatnak. Amennyiben a második forduló sem hoz eredményt, a körülmények figyelembevételével a közgyűlés határoz a további eljárásról.
 • A lakásszövetkezeti törvény rendelkezése szerint az igazgatóság tagjait és elnökét, valamint a Felügyelőbiztost külön szavazással kell megválasztani. Ezt az előírást a szavazólapok elkészítésénél is figyelembe kell venni.

Összeférhetetlenségi szabályok (nem lehet tisztségviselő):

 • aki nem felel meg az Alapszabályban rögzített végzettségre vonatkozó feltételeknek;
 • aki büntetett előéletű;
 • aki valamely tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató lakásszövetkezetnél;
 • aki lakásszövetkezetnél folytatott tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget;
 • a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók és élettársak nem lehetnek ugyanannak a lakásszövetkezetnek tisztségviselői.

Azt a tényt, hogy meghatározott kizáró ok nem áll fenn,

 • A tisztségviselői megbízatás elfogadását megelőzően az e jogviszonyt tisztségviselőként létesíteni szándékozó személy,
 • a tisztségviselő - megbízatásának időtartama alatt - a közgyűlés írásbeli felhívására a felhívástól számított tizenöt napon belül, ha e határidőn belül a tisztségviselőn kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul az Igazgatóság részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
 • A lakásszövetkezeti szerv a kizáró ok fennállásának megállapítása céljából kezeli a tisztségviselőként jogviszonyt létesíteni szándékozó személy, illetve a tisztségviselő azon személyes adatait, amelyeket a kizáró ok fennállásának megállapítása céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
 • A fenti bekezdésben meghatározott személyes adatokat a lakásszövetkezeti szerv a tisztségviselő választásának időpontjáig vagy - a megbízatás elfogadása esetén - a tisztségviselői megbízatás megszűnéséig kezeli.
 • A tisztségviselő a megbízatás elfogadását megelőzően, illetve a közgyűlés felhívására a megbízásának időtartama alatt a lakásszövetkezetnél folytatott tevékenységével összefüggésben a nemleges köztartozásról szóló igazolást a lakásszövetkezeti szerv részére köteles bemutatni.
 • A lakásszövetkezet igazgatóságának elnöke és tagja nem választható meg felügyelőbiztosnak.
 • Tisztségviselővé egy személy több lakásszövetkezetnél is megválasztható, a jelölt azonban a több tisztségre történő jelöléséről az érdekelt lakásszövetkezeteket - írásban - tájékoztatni köteles.

Fentieknek eleget téve a Lakásszövetkezet Igazgatóságának elnöke – Felügyelő Biztosi egyeztetést követően – az alábbi 3 személyt kérte fel Jelölő Bizottsági tagnak, akik a jelölést elfogadták.

 • Kiss Ferencné Asszony (1184. Budapest, Dolgozó utca 11/B. III/10.)
 • Bakacs Ferencné Asszony (1184. Budapest, Dolgozó utca 5/A. IV/11.)
 • Horváth György Úr (1184. Budapest, Lakatos út 34/A I/5.)

Felhívjuk a Tisztelt Tulajdonostársak figyelmét, hogy fenti Jelölő Bizottsági tagoknak adhatják le javaslataikat, jelölteik nevét. Ezt megtehetik a Bizottsági tagok részére személyesen szóban, vagy postaládájukba zárt borítékba bedobva írásban, vagy a jelölés időtartamára létrehozott külön email címre (tisztsegviselovalasztas@gmail.com) elküldve.

Fontos, hogy bármely Tisztelt Tulajdonostársunk jelölhet és jelölhető, de a jelöltnek – a megválasztásához szükséges feltételek meglétén túl - a jelölést vállalnia kell, ennek hiányában a jelölt listára nem vehető fel, illetve nem választható meg. Kérjük, hogy amennyiben más személyt jelölnek, úgy előtte kérjék ki álláspontjukat a jelöltség vállalásáról.

Kérjük a Tisztelt Tulajdonostársakat, hogy segítség javaslataikkal a Jelölő Bizottság munkáját! Fontos, hogy minden Tisztelt Tulajdonostársunk megtisztelő véleményére számítunk.